DODAJ NEKROLOGRegulamin przesyłania i publikowania OGŁOSZEŃ DROBNYCH , RAMEK OGŁOSZENIOWYCH, NEKROLOGÓW na portalu tugazeta.pl na podstronie OGŁOSZENIA, NEKROLOGI oraz w gazecie ŁĄCZNIK

Użytkownicy zlecający emisję ogłoszenia mają obowiązek zapoznania się z poniższym regulaminem dodawania ogłoszeń w gazecie ŁĄCZNIK i na portalu www.tugazeta.pl

Usługę emisji ogłoszeń świadczy firma :

ŁĄCZNIK Urszula Przybył z siedzibą: ul. Osiedlowa 3E 98-400 Wieruszów

NIP 619 153 18 74 zwana dalej Wydawcą

Ogłoszenia emitowane są na portalu tugazeta.pl oraz w gazecie ŁĄCZNIK – zwanej dalej w skrócie PORTALEM

CENY

a. Ogłoszenie - DROBNE zwykłe (do maksymalnie 150 znaków) – 12 zł brutto

b. Ogłoszenie - DROBNE WYTŁUSZCZONE (do maksymalnie 150 znaków) – 20 zł

c. Ogłoszenie – RAMKA – 48 zł brutto

d. Nekrolog – 20 zł brutto

ZASADY OGÓLNE PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ
 • Zabrania się jakiegokolwiek wykorzystywania treści ogłoszeń, przetwarzania danych oraz innych informacji dostępnych w ogłoszeniach w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem.
 • Portal dołoży należytych starań, aby zapewnić nieprzerwane działanie portalu tugazeta.pl PORTAL zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w funkcjonowaniu spowodowanymi przerwami technicznymi bądź awariami i innymi zdarzeniami niezależnymi od wydawcy portalu.
 • Ogłoszenia emitowane są na portalu w odpowiednich Kategoriach w układzie chronologicznym , od góry na liście, w kolejności w jakiej wchodzi do systemu wg daty i godziny
 • Portal przetwarza dane osobowe Użytkowników, osób działających w imieniu Użytkowników wyłącznie w celach emisji ogłoszeń oraz rozliczeń za ich emisję i reklamacji
 • Wskazana przy każdej opcji cena dotycząca konkretnego rodzaju ogłoszenia i określa jego powierzchnię.
 • Wszelkie dane zawarte w przesyłanych ogłoszeniach są publikowane dobrowolnie przez osobę wysyłającą ogłoszenie. Przesłanie ogłoszenia za pomocą panelu użytkownika portalu tugazeta.pl lub systemu sms premium lub zlecenie go w redakcji jest jednoznaczne ze zgodą na publikację przesłanych/przekazanych danych w gazecie ŁĄCZNIK oraz na portalu www.tugazeta.pl.
 • Gazeta ŁĄCZNIK oraz portal tugazeta.pl nie odpowiada za treści przesyłanych ogłoszeń, nie weryfikuje ich treści oraz publikowanych w nich danych.
 • Redakcja gazety ŁĄCZNIK i portalu tugazeta.pl nie odpowiada za ogłoszenia przesłane błędnie w wyniku niedostosowania się do instrukcji lub problemów technicznych nie nadzorowanych bezpośrednio przez wydawcę.
 • Wydawca zastrzega sobie prawo do przerw w emisji lub nie wyemitowania ogłoszenia z przyczyn technicznych od niego niezależnych lub innych uzasadnionych przyczyn np. jak zdarzenia losowe.
 • Wydawca umożliwia Użytkownikowi publikację Ogłoszenia na portalu tugazeta.pl oraz w gazecie ŁĄCZNIK
 • Publikacja Ogłoszenia na portalu następuje po wypełnieniu odpowiedniego formularza i dokonaniu opłaty
 • Ogłoszenie opublikowane przez Użytkownika na portalu jest dostępne dla wszystkich korzystających z Portalu.
 • W momencie publikacji Ogłoszenia Użytkownik udziela wydawcy portalu tugazeta.pl niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie i nieodpłatną licencję na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu Ogłoszenia, w celu jego wyświetlania na portalu tugazeta.pl, emitowania w gazecie ŁĄCZNIK , a także u partnerów wydawcy za pośrednictwem których prowadzona jest promocja portalu tugazeta.pl i gazety ŁĄCZNIK, a także za pośrednictwem sieci internet, w tym w wyszukiwarkach internetowych (jak np. Google), portalach społecznościowych (np. Facebook). Ze względu na specyfikę Internetu Wydawca portalu tugazeta.pl oraz gazety ŁĄCZNIK nie ma pełnej kontroli nad rozpowszechnianiem treści publikowanych lub przesyłanych w ogłoszeniach i nie przyjmuje odpowiedzialności w tym zakresie za osoby trzecie, w szczególności w przypadku kopiowania i rozpowszechniania Ogłoszeń przez takie osoby na stronach internetowych i portalach niezwiązanych z portalem tugazeta.pl.
ZAWARCIE UMOWY
 • Złożenie zamówienia i publikacja ogłoszenia danej kategorii dokonywana jest przez Użytkownika poprzez: kliknięcie w ikonę „Dodaj ogłoszenie”, „Dodaj nekrolog” lub podobną oraz dokonanie płatności za publikację. Dokonanie tych czynności jest równoznaczne z zawarciem umowy na publikację ogłoszenia na portalu tugazeta.pl (emisja przez 14 dni od dnia umieszczenia) oraz w gazecie ŁĄCZNIK (w kolejnym wydaniu gazety ŁĄCZNIK)
 • W kolejnym wydaniu gazety ŁĄCZNIK ukazują się ogłoszenia które zamieszczone są za pomocą systemu na Portalu tugazeta.pl do każdej środy do godz. 12:00 - poprzedzającej kolejne wydanie piątkowe gazety ŁĄCZNIK.
 • Treść każdego ogłoszenia powinna być zgodna z prawdą, jednoznaczna i zrozumiała Użytkownik zachowuje swobodę określenia treści Ogłoszenia w granicach prawa i z zachowaniem wymogów określonych przepisami prawa.
 • Emisja Ogłoszenia rozpoczyna się niezwłocznie po jego publikacji.
PŁATNOŚCI
 • Na Portalu w widoczny sposób Użytkownik jest każdorazowo informowany o aktualnej cenie wybieranych usług odpłatnych przy dokonywaniu transakcji.
 • Płatności za emisję ogłoszeń są dokonywane z góry w pełnej kwocie wymaganej dla danej kategorii ogłoszenia poprzez użycie form płatności udostępnianych na Portalu
 • Korzystanie z dostępnych metod płatności wymaga nawiązania odrębnego stosunku prawnego z dostawcą danej usługi płatniczej i zaakceptowania jego regulaminu. REGULAMIN PRZELEWY24 Portal nie jest stroną takiego stosunku i nie ma możliwości ingerowania w jego treść ani sposób realizacji. W razie jakichkolwiek problemów z płatnością Użytkownik powinien skontaktować się z właściwym operatorem płatniczym celem wyjaśnienia wątpliwości lub zgłoszenia reklamacji. Portal nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za realizację usługi płatniczej przez zewnętrznego usługodawcę.
 • Użytkownik w celu otrzymania faktur VAT powinni wypełnić odpowiedni formularz „Wystaw fakturę” dostępnego przy składaniu zamówienia. Faktury VAT wystawione w danym miesiącu obejmują należności za ten miesiąc.
 • Użytkownik zobowiązany jest do wpisania i udostepnienia wszystkich niezbędnych danych do wystawienia faktury VAT oraz adresu mailowego do przeslania FV drogą elektroniczną
 • Akceptacja Regulaminu jest akceptacją na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.
 • Ogłoszenia niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej kategorii, podobne lub ich duplikaty, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), treści uznane za obraźliwe, zawierające treści pornograficzne, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane, a pobrana wcześniej opłata za emisję ogłoszenia nie podlega zwrotowi.
 • Użytkownik może zwrócić się pisemnie w ramach reklamacji o zwrot opłaty dokonanej za pomocą dostępnych płatności . Reklamacja dotycząca zwrotu opłaty rozpatrzona zostanie w ciągu 14 dni
 • Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu zgodnie z przeznaczeniem, z poszanowaniem praw i dóbr innych osób w granicach prawa i dobrych obyczajów a szczególnie:
 • W sposób celowy nie zakłócać prawidłowego funkcjonowanie Portalu
 • Szczególnie zabrania się przesyłania lub publikowania z wykorzystaniem Portalu treści naruszających przepisy prawa, dobra osobiste, treści zawierające lub rozpowszechniające pornografię ,naruszających cudze prawa własności intelektualnej, a także treści o charakterze dyskryminującym lub rasistowskim;
 • Użytkownika obowiązuje zakaz podawania nieprawdziwych informacji oraz podejmowania działań w złej wierze. Zabronione jest korzystanie z Portalu niezgodnie z jego przeznaczeniem i wbrew Regulaminowi..
 • Każda osoba korzystająca z Portalu ma możliwość zgłoszenia działań bezprawnych lub sprzecznych z Regulaminem za pomocą opcji “zgłoś naruszenie” Zgłaszający powinien w miarę możliwości podać dane umożliwiające weryfikację zgłoszenia nadużycia, w tym w szczególności ID Ogłoszenia, wyjaśnienie powodów, dla których uznaje daną treść za bezprawną lub sprzeczną z Regulaminem oraz wedle jego wyboru, danych kontaktowych.
REKLAMACJA
 • W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących działania Portalu należy skontaktować się mailowo reklama@tugazeta.pl bądź telefonicznie 794 730 725 podając dane niezbędne do identyfikacji danego problemu.
 • Portal dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi były jak najwyższej jakości.
 • Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej niewykonania bądź nienależytego wykonania usług świadczonych na podstawie Regulaminu.
 • Reklamację można złożyć wysyłając maila na adres: reklama@tugazeta.pl lub pisemnie na adres wydawcy ŁĄCZNIK Urszula Przybył z siedzibą: ul. Osiedlowa 3E 98-400 Wieruszów
 • Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko, adres email Użytkownika numer ID Ogłoszenia, uzasadnienie
 • Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji, Portal zwróci się do Użytkownika o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie dodatkowych informacji.
 • Reklamację rozpatruje się w terminie 14 dni od daty otrzymania lub otrzymania informacji uzupełniającej.
 • Odpowiedź w sprawie reklamacji wysyłana jest drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy.
We wszystkich kwestiach nie poruszonych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

INFORMACJA
Cena za nekrolog wynosi:
20.00 zł
Nekrolog jest emitowane 14 dni na portalu tugazeta.pl oraz w jednym kolejnym wydaniu gazety ŁĄCZNIK
Metoda płatności:
płatności elektroniczne (Przelewy24)