W Wieruszowie podatki mogą wzrosnąć o 15%. Decyzja za kilka dni

WIERUSZÓW
2022-11-22 15:08
W Wieruszowie podatki mogą wzrosnąć o 15%. Decyzja za kilka dni

W gminie Wieruszów jest propozycja podniesienia podatków o 15%. Ostateczną decyzję w tej sprawie radni mają podjąć podczas sesji, którą zaplanowano na 30 listopada. 

W celu poprawienia sytuacji ekonomicznej gminy, proponuje się podnieść wysokość stawek podatkowych o 15%. W Gminie Wieruszów stawki podatku od nieruchomości podnoszone były w 2020 roku, natomiast notowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021r. wynosił 3,6%, a w 2022 roku wynosił 11,8%. Proponowany wzrost o 15% jest niższy od poziomu inflacji (uwzględniając okres ostatnich 2 lat) - podano w uzasadnieniu.

Jak dodano dalej: wymienione w projekcie uchwały stawki podatku od nieruchomości pozwolą na uzyskanie dochodów, które będą przeznaczone na pokrycie kosztów obligatoryjnych zadań jednostki samorządu terytorialnego i pozwolą na sprostanie oczekiwaniom mieszkańców w zakresie zapewnienia im odpowiedniej jakości życia publicznego. Podjęcie takiego kroku jest niezbędne z uwagi na niekorzystne zmiany w ustawodawstwie poprzez wzrost płacy minimalnej (w 2020 roku 2.600,00 zł, w 2023 roku 3.600,00 zł – wzrost o 38,5%), wzrost cen węgla, cen energii, materiałów budowlanych, który jest wyższy niż średnioroczna inflacja. Bez podniesienia podatków, gmina nie będzie w stanie regulować bieżących zobowiązań dotyczących kosztów oświetlenia ulicznego, utrzymania budynków szkół, przedszkoli i innych kosztów. Poprzez zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych (zwolnienie z podatku osób do 26. roku życia, obniżenie PIT w 2019 roku do 17%, a w 2022 roku do 12% z jednoczesnym zwiększeniem kwoty wolnej od podatku do 30.000,00 zł), dochód gminy z udziałem w tym podatku jest na poziomie z roku 2019. Szacuje się, że dochody gminy Wieruszów w roku

2023 z tytułu wzrostu podatków lokalnych, przy zastosowaniu proponowanych w uchwale stawek, wyniosą około 1.900.000,00 zł i w takiej wysokości zostały ujęte w projekcie budżetu na rok 2023.


Oto propozycja, która może wejść w życie:

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,06 zł, od 1 m² powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 5,74 zł, od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,41 zł, od 1 m² powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1398oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,77 zł od 1m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,87 zł, od 1m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 26,45 zł, od 1m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 13,36 zł, od 1m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 5,82 zł, od 1m² powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,62 zł, od 1m2 powierzchni użytkowej, od garaży wolnostojących - 9,28 zł, od 1m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli:

a) od budowli wykorzystywanych na potrzeby funkcjonowania zbiorowych oczyszczalni ścieków sanitarnych, w tym sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej służących zbiorowemu odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków z wyłączeniem sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej w wysokości 0,90% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach,

b) od pozostałych budowli w wysokości 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Autor:
RED

Komentarze

Komentarze publikuje się korzystając z narzędzia Facebooka.
Użytkownik publikuje treść komentarza na własną odpowiedzialność i jest to jego prywatna opinia. Aby zgłosić naruszenie należy kliknąć link „Zgłoś Facebookowi” przy wybranym poście. Regulamin i obowiązujące zasady korzystania z platformy Facebook dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/policies
Właściciel i wydawca portalu tugazeta.pl nie odpowiada za treść publikowanych komentarzy.
Aby dodać komentarz musisz w pierwszej kolejności być zalogowany na portalu facebook.com
Jesteś już zalogowany ? Odśwież stronę