Urząd Miejski przypomina

WIERUSZÓW
2021-12-27 20:25

Urząd Miejski w Wieruszowie przypomina mieszkańcom Gminy Wieruszów – właścicielom nieruchomości, o ograniczeniach wynikających z Uchwały Nr XLIV/548/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Województwa Łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 4549), tzw. uchwały „antysmogowej”. Uchwała ta wprowadza zakaz stosowania paliw najgorszej jakości oraz dopuszcza spalanie paliw jedynie w instalacjach spełniających najbardziej rygorystyczne normy. Uchwała weszła w życie 1 maja 2018 r. Od tej daty wszystkie montowane kotły powinny spełniać wymagania dotyczące efektywności energetycznej i wielkości emisji określone w Rozporządzeniu Komisji (EU) 2015/1189.

Uchwała określa okresy przejściowe umożliwiające mieszkańcom dostosowanie się do nowych regulacji, przy jednoczesnym uwzględnieniu, że bardziej emisyjne instalacje będą musiały być dostosowane w krótszym terminie niż instalacje o niższych poziomach emisji:

  • dopuszczono możliwość eksploatacji kotłów spełniających wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r., do czasu tzw. śmierci technicznej urządzenia,
  • dla kotłów pozaklasowych, tzw. „kopciuchów”, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r., określono czas wymiany do 1 stycznia 2023 r.,
  • dla kotłów spełniających wymagania klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r., określono czas wymiany do 1 stycznia 2027 r.,

Ponadto nie można spalać paliw najgorszej jakości, czyli:
–        w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi powyżej 15%, za wyjątkiem paliw o wartości opałowej nie mniejszej niż 24 MJ/kg oraz zawartości popiołu nie większej niż 12%,
–        węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
–        mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
–        zawierających biomasę stałą o wilgotności powyżej 20%.

Uchwała nie ma zastosowania do instalacji, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, czy też dokonanie zgłoszenia.

Głównym celem uchwały „antysmogowej” jest poprawa jakości powietrza, co w sposób oczywisty przekłada się na stan zdrowia mieszkańców. Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie działa Punkt Konsultacyjny utworzony w ramach zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w sprawie zasad wspólnej realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Celem tego programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Osoby planujące wymienić piec chcące skorzystać z dofinansowania zachęcamy do wizyty w Punkcie Konsultacyjnym, podczas której zostaną przedstawione zasady dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze oraz formy rozliczenia przyznanej dotacji.

Wymiana starych „pozaklasowych” kotłów grzewczych nie tylko przyczyni się do poprawy jakości powietrza, ale także umożliwi wywiązanie się z obostrzeń uchwały „antysmogowej” i ochroni mieszkańców przed konsekwencjami eksploatacji instalacji grzewczej, która nie spełnia norm. Kotły pozaklasowe muszą zostać wymienione do 1 stycznia 2023 r. Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973) kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96 ustawy prawo ochrony środowiska (to jest uchwały „antysmogowej”), podlega karze grzywny.

Link do uchwały „antysmogowej” (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 4549)

Galeria

Komentarze

Komentarze publikuje się korzystając z narzędzia Facebooka.
Użytkownik publikuje treść komentarza na własną odpowiedzialność i jest to jego prywatna opinia. Aby zgłosić naruszenie należy kliknąć link „Zgłoś Facebookowi” przy wybranym poście. Regulamin i obowiązujące zasady korzystania z platformy Facebook dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/policies
Właściciel i wydawca portalu tugazeta.pl nie odpowiada za treść publikowanych komentarzy.
Aby dodać komentarz musisz w pierwszej kolejności być zalogowany na portalu facebook.com
Jesteś już zalogowany ? Odśwież stronę