STAROSTA WIERUSZOWSKI INFORMUJE

Ogłoszenie płatne
2022-11-23 10:17

Z a w i a d o m i e n i e

            Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U.  z 2022r. poz. 176) oraz w związku z art. 10 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz. U.  z 2022r., poz. 2000 ze zm.),

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 15 listopada 2022r. zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Wieruszowa - postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „rozbudowie drogi gminnej ul. Bursztynowej w Wieruszowie” w zakresie budowy drogi dwukierunkowej, budowie chodnika, ścieżki rowerowej oraz miejsc postojowych dla samochodów osobowych, budowie kanalizacji deszczowej, budowie oświetlenia ulicznego i budowie kanału technologicznego.

            W związku z powyższym w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia można w tut. Starostwie - Wydział Architektury, Budownictwa i Środowiska pokój 20-22 w godzinach od 800 do 1430  zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Starosta Wieruszowski

Autor:
Materiał nadesłany

Galeria

Komentarze

Komentarze zostały wyłączone.