RunKayakBike Wieruszów 2021
2021-05-07 21:58
Zaproszenie

RunKayakBike Wieruszów 2021

Regulamin

I. CEL IMPREZY

 • Rozwój umiejętności sportowych młodzieży i dorosłych.

 • Popularyzacja biegów, jazdy na rowerze oraz pływania kajakiem.

 • Propagowanie przestrzegania zasad fair-play.

 • Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Polski.

 • Promocja bezpiecznego spędzania czasu wolnego.

II. ORGANIZATOR

 • Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie

Kontakt:

GMINNY OŚRODEK SPORTU I TURYSTYKI W WIERUSZOWIE

98-400 Wieruszów ul. Sportowa 4

biuro@gosit-wieruszow.pl, dyrektor@gosit-wieruszow.pl

Tel. biuro – 62 6262030

Maciej Baciński kom. – 728315381

III. PARTNER

 • Spółdzielnia Socjalna Green Service

IV. TERMIN I MIEJSCE

 • RunKayakBike odbędzie się w dniu 15 sierpnia 2021r. (niedziela).

 • Uroczyste otwarcie wyścigu ok. godz. 15.30

 • Start wyścigu nastąpi ok. godz. 16:00

 • Miejsce: Park, ul. Sportowa 4 (Zaplecze techniczne zawodów– Stadion Miejski w Wieruszowie, ul. Sportowa 4, 98-400 Wieruszów).

V. DYSTANS I TRASA

 • Dystans:

I część zawodów: bieg – ok. 6 km, trasę biegu w większości stanowią drogi gruntowe, leśne oraz asfaltowe.

II część zawodów: jazda na rowerze – ok. 15 km, trasa crossowa

III część zawodów: płynięcie kajakiem – ok. 3 km, rzeka Prosna


 

1) RUCH DROGOWY I PORUSZANIE SIĘ PO TRASIE WYŚCIGU

−impreza będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz inne służby zapewnione przez Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu,

wszyscy zawodnicy powinni poruszać się po trasach zawodów zgodnie z trasą określoną na mapie i informacjami podanymi na stronie Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędną interpretację oznaczeń trasy,

−zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań,

−należy bezwzględnie przestrzegać zasad Ruchu Drogowego i poruszać się prawą stroną na drogach publicznych i gruntowych,

−Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie,

−wszelkie naprawy sprzętu dokonywane muszą być we własnym zakresie poza trasą,

−Zawodnicy będą mieli do pokonania nierówności i wyboje,

−zabrania się blokowania przejazdu zawodnikowi, który wyprzedza innego uczestnika,

−zawodnik w trakcie pokonywania trudnych odcinków powinien zachować szczególną uwagę w czasie jazdy,

− zawodnik naprawiający rower musi zejść z trasy, by nie utrudniać jazdy innym uczestnikom,

−zawodnicy na całej trasie powinni zachować szczególną ostrożność w miejscach niebezpiecznych tzn. stromych zjazdach oraz na drogach publicznych,

−na trasie zawodów będą punkty kontrolne sprawdzające pokonywanie trasy przez zawodników. Ominięcie punktu kontrolnego będzie równoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika,

−zabrania się umyślnego niszczenia oznakowania trasy zawodów mogącego dezorientować zawodników i narażać ich na ryzyko zabłądzenia i utraty zdrowia. Wszelkie próby niszczenia oznakowania trasy zgłaszane będą organom ścigania. Organizator ma prawo pociągnąć do odpowiedzialności cywilnej osobę celowo niszczącą oznakowanie trasy.

2) WYPOSAŻENIE ZAWODNIKA

 −sprawny rower

−kask sztywny

−odpowiedni strój startowy

3) WYPOSAŻENIE I USŁUGI ZAPEWNIANE PRZEZ ORGANIZATORA

−kajaki, wiosła

−kamizelki ratunkowe

−parking strzeżony dla rowerów

−depozyt


 

 • Start oraz Meta: Stadion Sportowy w Wieruszowie ul. Sportowa 4.

 • Strefa zmian będzie zlokalizowana na Stadionie Sportowym w Wieruszowie, ul. Sportowa 4.

 • Każdy kilometr trasy oznaczony.


 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

1) W zawodach mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli 16 rok życia do dnia zawodów.

 2) Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność, oświadczając, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/ lekarskich do udziału w zawodach. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w zawodach pod nazwą RunKayakBike Wieruszów 2021 lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). Osoby w wieku 16-18 lat (które do dnia zawodów tj. 15.08.2021r. nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do podpisania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.

3) Podanie przez zawodnika danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w w/wym. zawodach.


 

VII. KLASYFIKACJE

 • Kobiety OPEN

 • Mężczyźni OPEN

 • Kategorie wiekowe


 

Kobiety

Mężczyźni

K16

16-26 lat

M16

16-26 lat

K27

27-40 lat

M27

27-40 lat

K41

41-60 lat

M41

41-60 lat

K60+

61 i więcej

M60+

61 i więcej


 

VIII. ZGŁOSZENIA

1) Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie, ul. Sportowa 4, 98-400 Wieruszów w godz. od 8.00-16.00 w dni robocze lub e-mail: biuro@gosit-wieruszow.pl poprzez wysłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.gosit-wieruszow.pl do dnia 09.08.2021 r.

2) Ilość miejsc ograniczona.


 

IX. BIURO ZAWODÓW

Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie: ul. Sportowa 4, 98-400 Wieruszów.


 

X. NAGRODY

1) W kategoriach: OPEN Kobiet i Mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn przewidziano nagrody rzeczowe oraz puchary: za zajęcie miejsc: I-III.

2) Nagroda specjalna i puchar dla najstarszego uczestnika zawodów.

3) Nagrody nie dublują się, zawodnicy/zawodniczki nagradzani w kategorii OPEN nie będą dekorowani w kategoriach wiekowych.

Warunkiem otrzymania nagród jest obecność podczas dekoracji na Stadionie Sportowym w Wieruszowie przy ul. Sportowej 4, 98-400 Wieruszów ok. godz. 19.00

4) Każdy uczestnik zawodów otrzymuje:

 • Medal po ukończonym wyścigu.

 • Pakiet startowy w skład którego wchodzi koszulka techniczna.

 • Posiłek po zawodach.

 • Napoje (woda) na trasie wyścigu i mecie.


 

XI. OPŁATA TECHNICZNA

Termin- do 09.08.2021 r.– 75,00 zł (przelew lub wpłata gotówkowa w biurze GOSiT, ul. Sportowa 4).

Wpłatę należy kierować na konto:

Spółdzielnia Socjalna Green Service

ul. Sportowa 4, 98-400 Wieruszów

Nr konta: 69 1090 1144 0000 0001 3353 0725

• W tytule wpłaty należy wpisać: Opłata techniczna; imię i nazwisko

• Po dokonaniu zgłoszenia proszę uiścić opłatę. Zwracamy szczególną uwagę na to, że za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty technicznej. Dla uniknięcia nieporozumień prosimy o dokonywanie opłat odpowiednio wcześniej i nie zwlekania do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń lub posiadania ze sobą dowodu opłaty startowej.

• Opłata wpłacona na konto nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach.


 

XII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie z siedzibą 98-400 Wieruszów, ul. Sportowa 4; reprezentowany przez Dyrektora, email: dyrektor@gosit-wieruszow.pl, tel. 62 62 62 030, dalej zwany GOSiT;

2) z inspektorem ochrony danych osobowych Joanną Nowak można kontaktować się tel. 62 62 62 030, adres email: iod@gosit-wieruszow.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia RunKayakBike Wieruszów 2021, na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

w celu realizacji zawodów pn.: RunKayakBike Wieruszów 2021, organizowanych w dniu 15.08.2021r;

4) w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana dane osobowe mogą być:

 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez GOSiT przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest GOSiT.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w w/wym. zawodach.;

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO;

8) Posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania udostępnionych danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych;

 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO: ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; fax: 22 531-03-01

9) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Wyniki zawodów dostępne będą:

dla wszystkich po zakończeniu wyścigu oraz na stronie internetowej www.gosit-wieruszow.pl

2) Nad poprawnością strony sportowej czuwa sędzia główny.

3) Organizator zapewnia opiekę medyczną.

4) Organizator zapewnia depozyt oraz toalety.

5) Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który w czasie wyścigu musi być przypięty z przodu.

6) Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w całości lub w części i skracanie trasy.

7) Na trasie wyścigu mogą przebywać wyłącznie osoby zweryfikowane w biurze zawodów z numerem startowym. Wszelka zewnętrzna pomoc będzie skutkowała dyskwalifikacją.

8) Organizator zapewnia napoje (woda) na trasie i mecie.

9) Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. Organizator zastrzega, że zawody mogą zostać odwołane w przypadku wystąpienia sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu zawodników.

10) Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.

11) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

12) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

13) Dojazd: wszyscy Uczestnicy są zobowiązani we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce zawodów.

14) Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat, bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w rajdzie. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, personel medyczny i paramedyczny obsługujący wyścig, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w wyścigu w przypadku gdy takie zdarzenie nastąpi z winy sprawcy. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.


 

Dyrektor wyścigu

Maciej BacińskiGALERIA NR:
KOMENTARZE [0]:

DODAJ KOMENTARZ
Komentarze publikuje się korzystając z narzędzia Facebooka.
Użytkownik publikuje treść komentarza na własną odpowiedzialność i jest to jego prywatna opinia. Aby zgłosić naruszenie należy kliknąć link „Zgłoś Facebookowi” przy wybranym poście. Regulamin i obowiązujące zasady korzystania z platformy Facebook dostępne pod adresem:
https://www.facebook.com/policies
Właściciel i wydawca portalu tugazeta.pl nie odpowiada za treść publikowanych komentarzy.

OGŁOSZENIA | REKLAMA | KONTAKT
Copyright 2010-2020 Łącznik - Projekt i wdrożenie sklepy internetowe Kępno Sklepy internetowe Kepno
Top
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w opcjach przeglądarki. - ZAMKNIJ