Protestowało kilkaset osób. Tuczarnie coraz bliżej

WÓJCIN
2022-01-04 14:30

Wójt gminy Łubnice określił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia związanego z budową trzech chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce w obrębie Wójcina. Stało się to na skutek odwołania i podtrzymania decyzji przez marszałka. Odór, jak się okazuje, nie stanowi przeszkody. Protestowało kilkaset osób z okolicy. 

Inwestycja będzie polegała na budowie trzech chlewni tuczu. W każdym z budynków przewiduje się utrzymywać 1720 sztuk tuczników, czyli łącznie 5160 zwierząt. Zakres przedsięwzięcia obejmie także budowę zbiornika na gnojowicę o pojemności 200m3, 3 silosów zbożowych, zbiornika na ścieki socjalno-bytowe, zbiornika infiltracyjno-ewaporacyjnego, 2 kotłów węglowych, paszarni, konfiskatora na padłe sztuki, agregatu prądotwórczego, zadaszonego silosa na kiszonkę. Zgodnie z warunkami przedstawionymi w decyzji, zostaną wykonane pasy zieleni izolacyjnej wzdłuż północnej oraz wschodniej granicy działki. Projektowane pasy zieleni o długości 80 m każdy będą składać się z nasadzeń żywotnika zachodniego odmiany brabant. 

W decyzji określono warunki korzystania z terenu w fazie realizacji i eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. 

Mieszkańcy w szczególności obawiają się odoru, jaki wiąże się z tego rodzaju produkcją. Jeden z punktów mówi, że w celu zmniejszenia ilości wydzielanych związków odorotwórczych, należy zastosować fitogeniczne dodatki paszowe zmniejszające emisję amoniaku, komponenty mające zdolność pobudzania aktywności jelita grubego, mieszanki o obniżonym poziomie białka ogólnego, preparaty mikrobiologiczne dodawane do pasz, wody lub gnojowicy. Należy stosować metodę tuczu fazowego – dostosowywania składu mieszanek paszowych do wieku i masy. W środku należy zaprojektować instalację wentylacji, co ma wpłynąć na minimalne stężenie gazów. Zwierzęta mają być hodowane w systemie bezściółkowym na podłodze rusztowej. Na padłe sztuki należy zbudować szczelny kontener. 

Wójt stwierdził konieczność „w celu zapobiegania ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko monitoring emisji do powietrza, zużycia wody i energii elektrycznej, wytwarzanych odpadów oraz hałasu po uzyskaniu pozwolenia zintegrowanego” - raz na dwa lata. 

W toku prowadzonego postępowania do urzędu wpłynęły indywidualne oraz zbiorowe sprzeciwy. Chodzi o niedalekich oraz dalszych sąsiadów. Sprawo żywo interesowała nie tylko mieszkańców gminy Łubnice, ale także sąsiadów gminy Bolesławiec i Byczyna – szczególnie tych z Chróścina oraz Goli. Zbiorowy protest podpisało w sumie kilkuset mieszkańców Chróścina, Sołectwa Gola, Kolonii Bolesławiec – Chróścin, Gołkowic oraz oczywiście Wójcina. 

2 października 2019 r. wieruszowski „Sanepid” wydał negatywną opinię co do warunków realizacji przedsięwzięcia pod względem wymagań higieniczno-zdrowotnych, natomiast później warunki uzgodnił Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi. 

29 lipca 2021 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu po rozpatrzeniu odwołania przyszłego inwestora od negatywnej decyzji wójta gminy Łubnice odmawiającej wydania decyzji środowiskowej uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Jak czytamy w uzasadnieniu, wiążąca się uciążliwość odorowa nie może stanowić podstawy odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań, skoro obowiązujące przepisy nie normują tego aspektu. Zauważono także, że z opinii „Sanepidu” nie wynika, jakie względy higieniczne i zdrowotne stanowiłyby przeszkodę dla pozytywnego zaopiniowania warunków realizacji przedsięwzięcia. „Sprzeciw lokalnej społeczności nie może oznaczać konieczności odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia”. Jak zauważył organ odwoławczy, mając na względzie charakter inwestycji, jej położenie oraz sprzeciw społeczeństwa, obowiązkiem wójta było dokonanie wyczerpującej analizy akt sprawy a przede wszystkim raportu środowiskowego i zawartych w num rozwiązań chroniących środowisko, w tym lokalną społeczność. 

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanych tuczarni od południa i zachodu jest las, zaś od wschodu i południa grunty rolne. Najbliższa zabudowa znajduje się w odległości 225 m. Powierzchnia zabudowy trzech budynków inwentarskich wyniesie do 4200 m2, z czego powierzchnia inwentarzowa do 3400m2. Paszarnia zajmie powierzchnię 760 m2. W ciągu roku ma powstawać do 8848,3m gnojowicy. Na miejscu będzie powstawać naturalny nawóz zawierający łącznie około 40702,18 kg azotu na rok. Do gromadzenia gnojowicy zastosowane zostaną wewnętrzne kanały oraz zbiornik spustowy. Wyrzut zanieczyszczeń z kominów wentylacyjnych będzie odbywał się na różnych wysokościach. Głównymi substancjami wprowadzanymi do powietrza będą amoniak, siarkowodór oraz pył. 

Cała decyzja oraz wszystkie procedury zostały opisane w decyzji wójta gminy Łubnice. Jest ona dostępna m.in. na witrynie internetowej gminy Łubnice a także na tablicach ogłoszeń. 

Galeria

Komentarze

Komentarze publikuje się korzystając z narzędzia Facebooka.
Użytkownik publikuje treść komentarza na własną odpowiedzialność i jest to jego prywatna opinia. Aby zgłosić naruszenie należy kliknąć link „Zgłoś Facebookowi” przy wybranym poście. Regulamin i obowiązujące zasady korzystania z platformy Facebook dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/policies
Właściciel i wydawca portalu tugazeta.pl nie odpowiada za treść publikowanych komentarzy.
Aby dodać komentarz musisz w pierwszej kolejności być zalogowany na portalu facebook.com
Jesteś już zalogowany ? Odśwież stronę