Tugazeta

OZE w gminie Galewice

Ogłoszenie płatne
2021-11-30 14:46

GMINA GALEWICE zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Galewice”.


Cel projektu to wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym na terenie Gminy Galewice oraz zmniejszenie wykorzystania kopalnianych źródeł energii prowadzące do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery


Wartość projektu: 773.885,56 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 439.760,15 PLN

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym na terenie Gminy Galewice oraz zmniejszenie wykorzystania kopalnianych źródeł energii prowadzące do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Projekt będzie realizowany na terenie Gminy Galewice w miejscowości Galewice, Ostrówek, Węglewice oraz Osiek. Grupa docelowa to mieszkańcy Gminy Galewice, użytkownikami pośrednimi – mieszkańcy powiatu wieruszowskiego oraz województwa łódzkiego. Zakres rzeczowy – budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej (fotoogniwa) wyłącznie na potrzeby własne – montaż 4 szt. instalacji fotowoltaicznych na czterech obiektach gminnych (oczyszczalnie ścieków oraz stacje uzdatniania wody).

 

Projekt wspófinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanienie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

Komentarze

Komentarze zostały wyłączone.