Tugazeta

Ogłoszenie wójta gminy Sokolniki

Publikacja płatna
2021-12-21 10:41

Wójt Gminy Sokolniki

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

98 – 420 Sokolniki

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sokolniki.

 

 1. Przedmiotem sprzedaży jest działka znajdująca się na płaskim, niezabudowanym terenie o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta (ok. 112 m) w miejscowości Walichnowy, gm. Sokolniki., która posiada bezpośredni dostęp do drogi gruntowej. Działka usytuowana jest w centralnej części województwa łódzkiego, co wpływa na atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów (odległość od Łodzi - ok. 100 km, od Wrocławia – ok. 100 km). Działka posiada korzystne położenie ze względu na niewielką odległość od drogi ekspresowej S8 oraz od węzła „Wieluń” – ok. 1 km. Obok terenu przebiega droga wojewódzka nr E482. Teren wyposażony jest w linię energetyczną średniego napięcia – 15 kV, co daje możliwość zainstalowania własnego obwodu zasilania energetycznego (stacja transformatorowa). Do działki istnieje możliwość doprowadzenia wody. Dla przedmiotowej działki ewidencyjnej wydano decyzję Nr 9/2020 z dnia 12 listopada 2020 r., o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej wysokiego składowania oraz hali produkcyjno – usługowej na działalność nieuciążliwą.

 1. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów:

 • numer działki – 96

 • obręb geodezyjny – 0010 Walichnowy,

 • klasa gruntów – kl. RVI, nieużytki

 • powierzchnia1.8595 ha,

 • księga wieczysta – brak – postanowieniu sądu Ns 803/2018

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zagospodarowania Gmina Sokolniki nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sokolniki uchwalonym uchwałą Nr VII/28/2015 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 kwietnia 2015 r. tereny na których położona jest nieruchomość zlokalizowana jest w strefie zabudowy produkcyjnej składów, magazynów z funkcją usług towarzyszących. Dla przedmiotowej działki ewidencyjnej wydano decyzję Nr 9/2020 z dnia 12 listopada 2020 r., o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej wysokiego składowania oraz hali produkcyjno – usługowej na działalność nieuciążliwą.

 2. Termin zagospodarowania nieruchomości – dwa lata od dnia zawarcia aktu notarialnego kupna – sprzedaży,

 3. Obciążenia nieruchomości – brak,

 4. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak,

 5. Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona w wysokości: 295.000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). Cena wywoławcza nieruchomości nie obejmuje podatku VAT, który zostanie naliczony wg stawki wynikającej z obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 6. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu - przetarg odbędzie się 02 lutego 2022 r., o godz. 1130, w Urzędzie Gminy Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98 – 420 Sokolniki, pokój nr 21.

 7. Wysokość wadium, forma i miejsca jego wniesienia – wadium w wysokości: 14.750,00 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt 00/100), należy wnieść w pieniądzu, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 28 stycznia 2022 r., znajdowało się ono na rachunku bankowym Gminy Sokolniki: 42 9256 0004 4200 0114 2000 0080 z dopiskiem na przelewie: wadium przetargowe – działka nr 96.

 8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie , w ciągu 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

 9. Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej (tj. 2.950,00 zł z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych). Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 10. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie Komisji przetargowej

 1. dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

 2. podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginału), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,

 3. małżonków do wykonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

 4.  pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

 1. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.

 2. Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy.

 3. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 4. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy Sokolniki może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 5. Koszty zakupu nieruchomości, w tym koszty aktu notarialnego, ponosi nabywca.

 6. Sprzedający nie będzie wznawiał granic nieruchomości.

 7. Dodatkowe informacje o nieruchomości, o warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98 – 420 Sokolniki, pokój nr 10, w każdym dzień roboczy, w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 7.00 – 15.30, we wtorek w godz. 7.30 – 15.30, w piątek, w godz. 7.30 do 14.00, lub pod numerem telefonu 62 78 46 101.

Galeria

Komentarze

Komentarze zostały wyłączone.