Ogłoszenie wójta gminy Czastary

Ogłoszenie płatne
2022-02-18 11:24

WÓJT GMINY CZASTARY OGŁASZA

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38. i art. 40 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.), w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 ) drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Czastary położonej w obrębie geodezyjnym Krajanka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 823/6 o pow. 0,0912 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej nr SR1W/00085691/6

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość o nr ewidencyjnym działki 823/6 położona w miejscowości Krajanka, zabudowana pawilonem handlowym, obecnie nieużytkowanym. Działka ma regularny kształt kwadratu i położona jest przy zbiegu dwóch dróg o nawierzchni asfaltowej. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się budynki mieszkalne i siedliskowe w zabudowie rozproszonej oraz pola uprawne, łąki i tereny leśne. Obszar uzbrojony jest w sieć wodociągową i przyłącze energetyczne. Okolica cicha i spokojna, korzystna dla celów mieszkaniowych. Nieruchomość posiada zapewniony dostęp do drogi publicznej.

Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosiła 79.900,00 zł. Po pierwszym przetargu zakończonym wynikiem negatywnym Wójt Gminy Czastary skorzystał z prawa określonego w art. 67 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz.1899 ze zm.), do obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości i Zarządzeniem Nr 201/2022 z dnia 14 lutego 2022 roku obniżył cenę wywoławczą nieruchomości o 15%.

 1. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Gmina Czastary nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czastary zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Czastary nr XVI/87/2004 z dnia 7 grudnia 2004r. przedmiotowa działka nr 823/6 położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej z możliwością prowadzenia nieuciążliwej działalności usługowej i gospodarczej, oznaczonym w studium symbolem MRN.

 1. Przedmiotową nieruchomość można oglądać do dnia 25 marca 2022r. po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy w Czastarach.

 2. Obciążenia i zobowiązania:

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 1. Forma i tryb zbycia:

Sprzedaż prawa własności w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 1. Termin i miejsce przetargu:

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 28 MARCA 2022 r. W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY CZASTARY, UL. WOLNOŚCI 29, POK. 23. /II PIĘTRO/, O GODZINIE 11.00

 1. Cena wywoławcza sprzedaży: 67 915,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset piętnaście zł. 00/100).

 2. Warunki Przetargu:

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
   6.791,50 zł. (słownie: sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych
   50/100) najpóźniej do dnia 22 marca 2022r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czastary – RBS Lututów o/Czastary nr konta 69 9256 0004 3900 0101 2000 0030.

  2. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane powyżej konto. W przypadku, gdy oferent jest osobą pozostającą w zawiązku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej, wadium musi zostać wniesione przez oboje małżonków lub w przetargu należy okazać ( w oryginale) pełnomocnictwo współmałżonka do wniesienia wadium.

 3. Wójt Gminy Czastary zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych

powodów.

 1. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Czastary. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od jego zamknięcia.

 2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu Wójt Gminy Czastary może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 3. Niniejsze ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czastary www.bip.czastary.pl, na stronie internetowej Gminy Czastary – www.czastary.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czastary przy ul. Wolności 29, na okres nie krótszy niż 30 dni, a także w prasie lokalnej

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899).

 5. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Czastary, ul. Wolności 29, 98 – 410 Czastary, pokój nr 15, w godzinach pracy Urzędu Gminy lub pod nr telefonu 62 78 43 111 wew. 18.

 

 

 

Zastępca Wójta

Elżbieta Augustyniak

 

 

 

 

 

 

 

Galeria

Komentarze

Komentarze zostały wyłączone.