Tugazeta

Ogłoszenie Przedsiębiorstwa Komunalnego

Publikacja płatna
2018-01-26 11:49
W związku zakończeniem robót budowlanych dotyczących realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Chobanin, Górka Wieruszowska, Pieczyska – II Etap”. Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie Spółka Akcyjna informuje o możliwości podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.
 
Projekt współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 
Długość sieci kanalizacji sanitarnej w województwie łódzkim - 4,77 km
 
Planowana liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu  - 442 RLM
Żeby móc podłączyć swoją nieruchomość do sieci kanalizacyjnej należy:
 
I. Złożyć w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Wieruszowie S.A. wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.
 
II. Po uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej wydanych przez Przedsiębiorstwo właściciel posesji wykonuje przyłącze kanalizacyjne na własny koszt (systemem gospodarczym lub zleconym)
III. W trakcie wykonywania robót budowlanych, po ułożeniu rur kanalizacyjnych (bezwzględnie przed ich zasypaniem), właściciel posesji zgłasza do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie S.A. gotowość włączenia do sieci kanalizacyjnej oraz występuje z wnioskiem o zawarcie umowy o odprowadzanie ścieków
IV. Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. dokonuje odbioru przyłącza i sporządza „Protokół odbioru włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej”. Właściciel nieruchomości otrzymuje jeden egzemplarz protokołu.
V.  Zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Komunalnym w Wieruszowie S.A. na odprowadzanie ścieków.
 
Po dokonaniu odbioru włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej zostanie podpisana umowa na odprowadzenie i oczyszczanie ścieków.
 
Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod nr. 62 78 41 689 wew. 28 w siedzibie przedsiębiorstwa  (pokój nr 8) lub na stronie internetowej pkwieruszow.pl (w zakładce UNIA EUROPEJSKA)

Galeria

Komentarze

Komentarze zostały wyłączone.