Tugazeta

Ogłoszenie burmistrza Wieruszowa

Informacja z Urzędu Miejskiego
2017-09-22 11:07
OGŁOSZENIE
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki oznaczonej nr ewid. gr. 211 (arkusz mapowy nr 1) położonej 
w miejscowości Teklinów w gminie Wieruszów
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i poz. 1566) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wieruszowie uchwały Nr XLIII/328/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki oznaczonej nr ewid. gr. 211 (arkusz mapowy nr 1) położonej w miejscowości Teklinów w gminie Wieruszów.
 
Obszar objęty projektem planu przedstawiony jest na załączniku graficznym do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów w terminie do dnia 23 października 2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 i poz. 1566) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania ww. projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa.
 
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieruszowie w godzinach pracy urzędu.
 
Do opracowywanego projektu dokumentu mogą być składane wnioski. Wnioski należy składać do Burmistrza Wieruszowa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 października 2017 r. Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wnioski mogą być wnoszone na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Wieruszowa.
 
Wniosek powinien zawierać także oświadczenie wnioskodawcy dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
                                                          
Burmistrz Wieruszowa
Rafał Przybył

Galeria

Komentarze

Komentarze publikuje się korzystając z narzędzia Facebooka.
Użytkownik publikuje treść komentarza na własną odpowiedzialność i jest to jego prywatna opinia. Aby zgłosić naruszenie należy kliknąć link „Zgłoś Facebookowi” przy wybranym poście. Regulamin i obowiązujące zasady korzystania z platformy Facebook dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/policies
Właściciel i wydawca portalu tugazeta.pl nie odpowiada za treść publikowanych komentarzy.
Aby dodać komentarz musisz w pierwszej kolejności być zalogowany na portalu facebook.com
Jesteś już zalogowany ? Odśwież stronę