Tugazeta

Historia szkoły w Piaskach

Materiał Wacława Zabłockiego
2022-01-15 12:04

W roku 1919 została zorganizowana szkoła 4-klasowa w Augustynowie u p. Szymańskiego. Pierwsza nauczycielką była p. Obałkówna, która ustąpiła miejsca p. Kałuzinej.

Około 1931 r. p. Walasik Czesław obejmuje szkołę. Izba szkolna zostaje przeniesiona do p. Łuczaka w Piaskach. W 1934 r. Bartoszek Józef buduje dom drewniany z jedną izbą lekcyjną i mieszkaniem dla nauczyciela i tam szkoła zostaje przeniesiona. Dalej nauczanie odbywa się w zakresie 4 klas przy koło 80 uczniach.

P. Walasik Czesław- nauczyciel młody, pełen energii organizuje życie kulturalne przez wystawianie sztuk scenicznych, organizowanie zabaw tanecznych czy drużyn piłkarskich w okresie letnim.

Około 1937 r. na jego miejsce przybywa p. Kurnatowski St. nauczyciel po seminarium nauczycielskim(w stopniu ppr. rezerwy) uczący dotychczas w sąsiedniej szkole w Rybce. Pracuje solidnie w szkole jak i środowisku. Organizuje kółko rolnicze, gdzie rolnicy uczą się o uprawie ziemi i hodowli.

I tak nastał okrutny wrzesień 1939 r. Nie stało nawet szkółki 4-klasowej. p. Kurnatowski jako oficer opuścił Piaski, by wziąć udział w obronie ojczyzny.

W listopadzie 1939r. za zezwoleniem władz niemieckich zaczyna uczyć dzieci nauczyciel emeryt p. Cichecki lecz po tygodniu wraca p. Kurnatowski i kontynuuje pracę z dziećmi i starszym społeczeństwem. W grudniu 1939 r. p. Kurnatowski zostaje ostrzeżony przez swojego kolegę Witycha Hermana o mających nastąpić aresztowaniach nauczycieli polskich.

Ostrzeżony uchodzi do protektoratu gdzie przebywa okres okupacji. W maju 1941 r. wojska niemieckie ciągnące na ZSRR, stacjonując chwilowo w szkole, wypaliły wszystek sprzęt szkolny.

Po odzyskaniu niepodległości dzieci chodziły do szkoły w Lututowie.

W 1959 r. pod naciskiem Inspektoratu Oświaty w Wieluniu i zabiegach ob. Zygmunta Bartoszka ( kier. szkoły w Niemojewie) zorganizowano w Piaskach cztero oddziałową szkołę ( u Ob. Łuczaka). Szkoła liczyła 56 dzieci, które uczyli Zygmunt Bartoszek z żoną.

Życie kulturalno-oświatowe środowiska poczęło ożywiać się na nowo. Zorganizowano zajęcia świetlicowe, naukę tańca i kurs wieczorowy dla dorosłych, zespół teatralny, który na występy wyjeżdżał do Klonowy, Leliwy, Dymek i Huty.

W roku 1960 zostaje podwyższony stopień szkoły do 7-klas o czterech nauczycielach. Dodatkowe dwie izby szkolne zapewnił kierownik we własnym nowo wybudowanym domu. Została zorganizowana pierwsza kancelaria.

Nauczyciele:

Bartoszek Zygmunt kierownik, Bartoszek Stanisława, Janina Wiśniewska, i Józef

Dorozik. Woźna jest Michalina Witych. Szkoła liczy 93 dzieci a jej obwód obejmuje: Piaski, Augustynów, Ostrycharze. W październiku odchodzi Józef Dorozik a na jego miejsce jest zatrudniony Alojzy Derdak.

Rok 1960/61

Najważniejsze wydarzenia:

Październik Konferencja rejonowa dla nauczycieli.

Styczeń zabawa taneczna i paczki od Mikołaja.

Grudzień kurs wieczorowy klasy siódmej.

Marzec Wizytacja Inspektora B. Kochalskiego.

Maj Trzy wycieczki rowerowe.

Czerwiec Dzień Dziecka, wspólna kolacja i zabawa taneczna

Rok 1961/62

W szkole działają organizacje: samorząd szkolny, PCK, Społeczny Fundusz Odbudowy Szkół, SFOS, koło TPD, zespół tańca, chór, kółko sportowe, ognisko dla dzieci przedszkolnych w liczbie 45 które prowadziła Janina Tomczak.

Zorganizowano zabawy taneczne: choinkową, z pączkiem i podczas ferii zimowych a dla dzieci przedszkolnych bal noworoczny. Bardzo uroczyście obchodzono Dzień Dziecka. Podczas wakacji zorganizowano dzieciniec dla dzieci wiejskich. Odchodzi Tomczak Janina. W styczniu 1962 r. powstaje Kółko Rolnicze.

Rok 1962/63

Pracuje tylko trzech nauczycieli. Panuje grypa i mrozy do 40 stopni.

Z trudem realizujemy program nauczania. Dwa razy w tygodniu prowadzimy zajęcia dla dzieci przedszkolnych. Była wycieczka do Kępna i dwie wycieczki do dzieci na Zdzierczyznę. Zabawa taneczna na „Koziołku”. Reforma szkolna i klasy od I-IV realizują program szkoły 8 klasowej. W wakacje działał dzieciniec dla dzieci przedszkolnych. W tym czasie kierownik i kol. Wiśniewska ukończyli kursy specjalistyczne.

Rok 1963/64

Przychodzi Idzikowska Teresa. Praca zaczyna się układać pomyślniej niż

w roku ubiegłym. 20 Rocznica Powstania Ludowego Wojska Polskiego i akcja pisania przez dzieci życzeń do jednostek i żołnierzy. W 20 lecie powstania PRL młodzież poszukiwała bezimiennych grobów ofiar wojny. Uroczyście obchodzono Dzień nauczyciela, z pisaniem życzeń dla byłych nauczycieli i tych z jednostek nadrzędnych i sąsiednich szkół.

W listopadzie zorganizowano 25 osobowy zespół muzyczny. Do pomocy zatrudniony jest nauczyciel z sąsiedniej szkoły Mrugała Jerzy, który jest wynagradzany przez rodziców. W okresie zimowym organizowane były rozrywki, zabawy i wspólne herbatki oraz prelekcje z TWP dla rodziców.

Z inicjatywy Kierownika szkoły Powołano Komitet Budowy Szkoły.

27 lutego konkurs recytatorski związany z 20 leciem PRL. Konkurs wykazał dokonania w czasie walki z okupantem i o kształt PRL. Postęp gospodarczy i kulturalny. Wyłoniono również reprezentacje na konkurs powiatowy wystawy do prezentacji na tych eliminacjach.

8 marca uroczystości z okazji MDK: wystąpienie kierownika, recytacje, piosenki i zespół muzyczny. 15 marca Konferencja Rejonowa w Piaskach.

13-14 maja wycieczka do Warszawy dla szkół Piaski, Popielina, Niemojew i Swoboda. W dniu 1 czerwca wycieczka do Wielunia i Działoszyna. Staraniem kierownictwa szkoły i koła TPD zorganizowano dzieciniec.

Rok 1964/65

Naukę prowadził zespół: Z. Bartoszek, St. Bartoszek, T. Idzikowska,

W. Serwecińska, J. Wiśniewska z grupa 95 dzieci. Działa: Samorząd szkolny, Drużyna harcerska, szkolne koło SFBSz, szkolne koło SFOS i kraju, SKO, ognisko przedszkolne.

Obchodzono 20 lecie PRL, wyzwolenie ziemi Łódzkiej i powiatu wieluńskiego. Były przemówienia, piosenki , recytacje i skecze. W czerwcu tradycyjnie organizowano wycieczki w tym do Wrocławia z bogatym programem zwiedzania.

W dniu 6,IV,1966 spotkanie z inspektorem oświaty i dowódcami 1 i 2 Armii Wojska Polskiego w 21 rocznicę zakończenia II wojny światowej.

Rok 1965/66

Drużyna harcerska w pełnym umundurowaniu wzięła udział w manifestacji pierwszomajowej. Dzień Dziecka szkoła spędziła na Rybce. Wspólna zabawa, rozgrywki sportowe i śniadanie pogłębiła przyjaźń, która łączyła obie szkoły. Dochód 905 zł przyniosła bajka „Kopciuszek” przygotowano przez kol. Wiśniewską i Serwecińską. W dekoracji sceny i strojów pomogli rodzice i Kółko Rolnicze.

Rok 1966/67

Na miejsce kol Wiśniewskiej pracuje kol. Teresa Kośmider. Zgodnie z reformą szkolną od września szkoła w piaskach jest szkołą ośmioklasową o pięciu etatach z liczbą dzieci 103. prowadzono Ognisko przedszkolne i kurs klasy.

Zorganizowano wycieczki: autokarową do Wieliczki i Krakowa oraz rowerową Brąszewice, Złoczew. Działają kółka: matematyczne, sprawnych rak, taneczne, recytatorskie.

Rok 1967/68

Działalność podobna jak w roku poprzednim, dodatkowo działa kółko modelarzy i kółko muzyczne. Zabawy: choinka noworoczna i zabawa z Mikołajem. W szkole organizowane są zebrania Kółka Rolniczego, KGW, w sprawie budowy drogi, POP. Wycieczki: autokarowa do Łodzi i rowerowa Bolesławiec, Wieruszów, Kępno. Od 1 lipca do 10 sierpnia dzieciniec.

Rok 1968/69

Wanda Serwecińska otrzymuje awans na komendanta Hufca ZHP w Wieluniu od 16 listopada. Na jej miejsce przychodzi M. Dębska.

Dla uczczenia V Zjazdu PZPR wykonano przy równaniu nawierzchni drogi ponad 1000 ucznio – godzin pracy. Działa ognisko przedszkolne.

Uczeń Wojciech Bartoszek zajął I miejsce w Olimpiadzie Matematycznej na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Wycieczka do Chorzowa i Zakopanego

i tradycyjny dzieciniec w wakacje.

Rok 1969/70

Na zastępstwie pracowała Helena Szwagrzak a do czerwca kol. Kozłowska.

Rok 1970/71

Rok szkolny rozpoczyna 85 uczniów przy pięciu nauczycielach. Stopień organizacyjny szkoły zostaje obniżony do czterech klas.

Rok 1971/72

Do pracy przystępują: Zygmunt Bartoszek, z żoną Stanisławą, Maria Dębska, Teresa Rozmarynowska. Władze szkolne przygotowały wielką reformę oświaty w związku z czym małe szkółki wiejskie ulegną likwidacji. Społeczeństwo przestało myśleć o budowie szkoły. Szkoła nasza nie jest zaopatrywana w pomoce naukowe

i mało jest nauczycieli. Wycieczki na otwarcie cmentarza wojskowego w Konopnicy i nad morze.

Rok 1972/73

Klasy nadal łączone a warunki lokalowe się pogarszają w związku

z uruchomieniem oddziału przedszkolnego. Zorganizowano trzy dniową wycieczkę do Warszawy.

Rok 1973/74

Kol. Dębska i Rozmarynowska odchodzą na urlopy macierzyńskie. Pozostaje dwoje nauczycieli na 8 klasowa szkołę. Wyniki nauczania się obniżają. Na zebraniu rodziców jest prośba o utrzymanie szkoły 8 klasowej do 1 września 1974 r. Inspektor szkolny p. Szczepaniak zaakceptował wniosek.

Lata pracy, wysiłku nauczycieli z tej miejscowości czy zostaną zapomniane? Bartoszek Zygmunt zmarł w 2001 roku w wieku 74 lat. Zakończenie kroniki dopisała Stanisława Bartoszek w dniu 23 mama 2004 roku.

Rok 1974/75

Decyzją władz uczniów klas od IV do VIII włączono od 1 września 1974 r. do Zbiorczej Szkoły Gminnej w Lututowie. Kol. Zygmunt Bartoszek został przeniesiony do pracy w jednoklasówce (I,II,III) w sąsiedniej Popielinie.

W Piaskach zostały trzy klasy w których pracę podjęła Stanisława Bartoszek.

Rok 1975/76

Małe szkółki zlikwidowano. Zygmunt Bartoszek został wicedyrektorem szkoły w Lututowie. Rodzice szkoły w Piaskach nie zgadzali się na likwidację. Tym bardziej że dzieci z klas młodszych były dowożone do Niemojewa. Niektóre dzieci płakały, nie chciały wchodzić do autobusu.

Zygmunt Bartoszek po paru miesiącach na własne zadanie zwolnił się z tej funkcji i został nauczycielem matematyki i historii. Odchodzi na emeryturę w 1985 roku.

Stanisława Bartoszek po roku podjęła pracę w Lututowie i Niemojewie. Rok później na emeryturę odchodzi Stanisława Bartoszek. Z powodu braku polonistów jeszcze przez pięć lat pracuje w Lututowie na pół etatu.

Dzisiejsze szkoły pracują w odmiennych, lepszych warunkach, niewyobrażalnych w dawnych latach. Ale na to co jest teraz pracowały przeszłe pokolenia- dlatego te rozważania kronikarskie można zakończyć słowami poety „ale nie depczcie przeszłości ołtarzy”.

 

Materiał Wacława Zabłockiego 

Komentarze

Komentarze publikuje się korzystając z narzędzia Facebooka.
Użytkownik publikuje treść komentarza na własną odpowiedzialność i jest to jego prywatna opinia. Aby zgłosić naruszenie należy kliknąć link „Zgłoś Facebookowi” przy wybranym poście. Regulamin i obowiązujące zasady korzystania z platformy Facebook dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/policies
Właściciel i wydawca portalu tugazeta.pl nie odpowiada za treść publikowanych komentarzy.
Aby dodać komentarz musisz w pierwszej kolejności być zalogowany na portalu facebook.com
Jesteś już zalogowany ? Odśwież stronę