Burmistrz ogłasza przetarg

Informacja z Urzędu Miejskiego
2017-10-03 10:26
Burmistrz Wieruszowa
o g ł a s z a
I ustny przetarg ograniczony
 
    
 
1.Przeznaczenie i opis nieruchomości
 
Fot. Google Maps / Google Street View
 
 
Sprzedaży podlega nieruchomość niezabudowana o kształcie wydłużonego prostokąta, położona w Wieruszowie, przy powiatowej drodze asfaltowej - ul. Warszawskiej, oznaczona w ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Wieruszowie jako działka nr 2079/5 (arkusz mapowy nr 7) o powierzchni 0,0447 ha. Nieruchomość stanowi własność Gminy Wieruszów, zapisana jest w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych nr SR1W/00086895/3. 
 
Nieruchomość znajduje się w centrum miasta, w bliskiej odległości od szkoły, apteki, szpitala i sklepu spożywczego, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa. Pobliski teren uzbrojony jest w sieć energetyczną, wodociągową oraz kanalizacyjną. Nieruchomość nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość ujęta w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieruszów uchwalonym Uchwałą nr XXV/191/2016 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 24 maja 2016r. jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
 
Nieruchomość jest obciążona służebnością przesyłu na rzecz Energa Operator S.A. w Kaliszu.
 
2. Uzasadnienie wyboru formy przetargu
 
Z uwagi na fakt, że przedmiotowa działka przylega bezpośrednio do drogi publicznej powiatowej należy uwzględnić linię zabudowy – nieprzekraczalna min. 8 m od krawędzi jezdni drogi. Lokalizacja nowej zabudowy w granicy działki może naruszać lokalny ład przestrzenny. Ze względu na szerokość nieruchomości samodzielne zagospodarowanie działki jest utrudnione i powoduje ograniczenia inwestycyjne. W związku z powyższym, wspomniana nieruchomość sprzedawana będzie w formie przetargu ograniczonego – na rzecz właścicieli sąsiednich nieruchomości.
 
3. Warunki przetargu
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 21.200,00 zł; Minimalne postąpienie zgodnie z §2 zarządzenia nr 87/04 Burmistrza Wieruszowa z dnia 07.12.2004 r. w sprawie wysokości wadium i postąpień w przetargach na zakup lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wieruszów – 3 % ceny wywoławczej (z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych), które wynosi: 636,00 zł. Tym samym zaoferowana cena winna być wyższa od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie. 
 
Cena uzyskana w wyniku przetargu zostanie powiększona o należny 23% podatek VAT w wysokości 23 % na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1221 ze zm.).
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (przed jego podpisaniem).
 
Warunkiem udziału danego oferenta w przetargu jest złożenie w terminie zgłoszenia do uczestnictwa w przetargu.
 
4. Wadium
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej t.j. w kwocie – 2.120,00 zł.
Wadium należy wpłacać przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Wieruszowie w PKO BP O/Wieruszów nr 46 1020 4564 0000 5102 0060 0619, najpóźniej w ostatnim dniu składania zgłoszenia do uczestnictwa w przetargu, w taki sposób, aby dowód wpłaty wadium został dołączony do składanego zgłoszenia.
 
Za datę wniesienia wadium uiszczonego przelewem uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Wieruszów. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.
Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przetargu.
 
5. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu winno zawierać: 
- imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz jej siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
- datę sporządzenia oferty,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez  zastrzeżeń,
- potwierdzenie posiadania na własność nieruchomości sąsiedniej (aktualny odpis zwykły księgi wieczystej).
 
6. Kryterium wyboru ofert
Kryterium wyboru ofert będzie zaoferowana cena, która winna być wyższa od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno 3% postąpienie (opisane wyżej). 
 
7. Termin i miejsce składania zgłoszenia do uczestnictwa w przetargu 
Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych  napisem  ,,Oferta na I ustny przetarg ograniczony – sprzedaż działki 2079/5 – Wieruszów”, wraz z kopią dowodu wniesienia wadium, najpóźniej do dnia 8 listopada 2017 r. do godz.1530 pod adresem: Urząd Miejski w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów (Biuro Obsługi Interesanta znajdujące się na parterze budynku urzędu). 
 
8. Otwarcie ofert i kwalifikacja ich do uczestnictwa w przetargu nastąpi w dniu 9 listopada 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Wieruszowie, ul. Rynek 1-7,  sala  27.
 
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieruszowie do dnia  10 listopada 2017 r. 
 
Przetarg odbędzie się  dnia  14 listopada 2017 r. o godz. 10.00 – tej, w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, sala  nr  27 ( I piętro)
 
Termin zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego zostanie wyznaczony przez organizatora przetargu w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nie przystąpienie do zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie powoduje przepadek wadium, a organizator odstąpi wówczas od zawarcia umowy.
 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej i spełnia dodatkowe warunki, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu.
Nieruchomość nie będzie okazywana na gruncie.
 
Burmistrz Wieruszowa może odwołać lub unieważnić przetarg, odrzucić wszystkie oferty – bez podania przyczyn jak i zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert i w takich przypadkach uczestnikom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do Gminy Wieruszów (lub Komisji Przetargowej), poza zwrotem wpłaconego wadium.
 
Burmistrz Wieruszowa zastrzega sobie również prawo do zmiany ogłoszenia oraz warunków przetargu.
 
Dodatkowych informacji w sprawie warunków, trybu i przedmiotu przetargu udziela Wydział Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. Rynek 1-7 (II piętro, pokój nr 74a) oraz telefonicznie pod nr (62)7832635 w godzinach od 7:30 do 15:30.
 
Burmistrz Wieruszowa

Galeria

Komentarze

Komentarze publikuje się korzystając z narzędzia Facebooka.
Użytkownik publikuje treść komentarza na własną odpowiedzialność i jest to jego prywatna opinia. Aby zgłosić naruszenie należy kliknąć link „Zgłoś Facebookowi” przy wybranym poście. Regulamin i obowiązujące zasady korzystania z platformy Facebook dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/policies
Właściciel i wydawca portalu tugazeta.pl nie odpowiada za treść publikowanych komentarzy.
Aby dodać komentarz musisz w pierwszej kolejności być zalogowany na portalu facebook.com
Jesteś już zalogowany ? Odśwież stronę